Stowarzyszenie Przyjaciel Przedszkolaka

Rada Rodziców naszego przedszkola założyła Społeczne Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe PRZYJACIEL PRZEDSZKOLAKA

Celem „Stowarzyszenia” jest:

planowanie i zorganizowanie życia sportowego przedszkolaków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe placówki oświatowej oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków „Stowarzyszenia”;

angażowanie wszystkich przedszkolaków do różnorodnych form aktywności kulturalnej, turystycznej, ruchowej, artystycznej i proekologicznej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

organizacja i uczestniczenie w imprezach kulturalnych, artystycznych, proekologicznych, sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

organizowanie zajęć sportowych dla przedszkolaków placówki w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, kulturalnej, artystycznej, proekologicznej i umysłowej;

organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem cech prozdrowotnych;

organizowanie przedszkolakom różnorodnych form kulturalno-sportowych;

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji zadań „Stowarzyszenia”.

 

„Stowarzyszenie” realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem placówki oświatowej, radą rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury.

Członkowie „Stowarzyszenia” zwracają się do naszych obecnych i przyszłych Przyjaciół Przedszkola o dokonywanie dobrowolnych opłat na rzecz naszej placówki, które z pewnością trafią do przedszkolaków i wzbogacą bazę przedszkola.

Adres: ul. Por. Leona Włodarczaka 3, 64-100 Leszno
Dane rachunku:
BPHSA Centrum Rozliczeniowe Kraków al. Pokoju 1 o/Leszno
Numer rachunku
: 71 1060 0076 0000 3380 0006 4387
Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i w dalszym ciągu liczymy na Państwa hojne serduszka!