Koncepcja pracy przedszkola

Kierunki realizacji KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018

I.”Przedszkolak badaczem i odkrywcą – ukazanie dzieciom tajników przyrody ożywionej i nieożywionej poprzez odkrywanie i badanie.”

CEL GŁÓWNY:

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:

 • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców
 • Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację, doświadczenia i zabawę\
 • Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt i roślin
 • Dostrzeganie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski oraz innych krajów

 

II. „Poznawanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu rodzinnego dziecka i przedszkola”.

CEL GŁÓWNY:

Ukierunkowanie pracy przedszkola na ujednolicanie procesów edukacyjnych, oraz wychowawczych w relacji: dziecko-rodzic -nauczyciel zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

 

III. „Na sportowo rosnę zdrowo”.

CEL GŁÓWNY:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

IV. „Nasze emocje i zachowania”.

CEL GŁÓWNY:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych, teatralnych.

Cele szczegółowe:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 3. Poznanie własnych praw i obowiązków
 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Koncepcja pracy przedszkola

Kierunki realizacji KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2016/2017

I. Poznawanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu rodzinnego dziecka i przedszkola

CEL GŁÓWNY:

Ukierunkowanie pracy przedszkola na ujednolicanie procesów edukacyjnych, oraz wychowawczych w relacji: dziecko-rodzic -nauczyciel zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

II. „Podróż do krainy bajek, baśni, legend – rozwijanie zainteresowania książką”

Cel główny

Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności

Cele szczegółowe

 • Zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą
 • Wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności dla zrozumienia tekstu
 • Wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką plastyczną i teatralną

III. „NA SPORTOWO ROSNĘ ZDROWO”

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Kierunki realizacji KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2015/2016

I. Poznawanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu rodzinnego dziecka i przedszkola

CEL GŁÓWNY:

Ukierunkowanie pracy przedszkola na ujednolicanie procesów edukacyjnych, oraz wychowawczych w relacji: dziecko-rodzic -nauczyciel zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

II. „NA SPORTOWO ROSNĘ ZDROWO”

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

III. „NASZE EMOCJE I ZACHOWANIA”

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych, teatralnych.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 3. Poznanie własnych praw i obowiązków
 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Kierunki realizacji KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2014/2015

I. Poznawanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu rodzinnego dziecka i przedszkola

CEL GŁÓWNY:

Ukierunkowanie pracy przedszkola na ujednolicanie procesów edukacyjnych, oraz wychowawczych w relacji: dziecko-rodzic -nauczyciel zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci

II. „WESOŁA MATEMATYKA” – doskonalenie uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

CEL GŁÓWNY:

Wspomaganie rozwoju umysłowego i matematycznego w przedszkolu

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rozwijanie zdolności porównywania, porządkowania w działaniu praktycznym;
 2. Tworzenie warunków do kształtowania pojęć: zbioru, liczby, wielkości, ciężaru, czasu oraz dostrzegania związków przyczynowo -skutkowych;
 3. Rozwijanie myślenia operacyjnego;
 4. Rozwijanie odporności emocjonalnej.

III. Nasze Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki – kreowanie twórczej postawy poprzez promowanie aktywności ruchowej i zdrowotnej – kontynuacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Akademia Zdrowego Przedszkolaka

CEL GŁÓWNY:

Wielostronne symulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie aktywności ruchowej i zdrowotnej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy;
 2. Wzmacnianie organizmu dziecka, kształtowanie i usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową;
 3. Nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw, ćwiczeń, gier na świeżym powietrzu;
 4. Włączanie rodziców w organizowanie aktywności ruchowej.

Kierunki realizacji koncepcji pracy na rok 2013/2014

I. Moja mała ojczyzna – poznanie kultury, tradycji i historii naszego miasta i regionu

CEL GŁÓWNY

Poznanie dziedzictwa kulturowego ziemi leszczyńskiej

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Budzenie zainteresowania przeszłością historyczną i kulturową naszego regionu poprzez poznanie legend, faktów historycznych i ukazywanie piękna zabytków
 2. Poznawanie i odtwarzanie starych obrzędów, zwyczajów i tradycji kultywowanych w naszym środowisku
 3. Poznanie elementów rodzimego folkloru tanecznego, śpiewanego – uczestnictwo w nich
 4. Inspirowanie dzieci do twórczej aktywności o tematyce regionalnej – odtwarzanie plastycznych form sztuki ludowej.

II. Twórcza aktywność dziecka w oparciu o nowatorskie metody pracy – kontynuacja założeń z Koncepcji Pracy Przedszkola z roku szkolnego 2012/2013

CEL GŁÓWNY

 1. Rozwijanie zdolności artystycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Stosowanie różnych technik plastycznych na zajęciach artystyczno-warsztatowych między innymi z rodzicami;
 2. Umożliwienie dzieciom obcowania ze sztuką;
 3. Zapoznawanie z muzyką, pieśniami i tańcami ludowymi naszego regionu.

III. Nasze przedszkolaki to zdrowe dzieciaki – kontynuacja ogólnopolskich projektów edukacyjno-społecznych: Kubusiowi Przyjaciele Przyrody oraz Akademii Zdrowego Przedszkolaka z roku 2012/2013

CEL GŁOWNY:

 1. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych i proekologicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higienicznych
 2. Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej